Chrzest

W naszej parafii sakrament chrztu jest udzielany w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.00.

 

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej na ok. tydzień przed wybranym terminem, przedstawiając odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania).

 

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni spoza naszej parafii zobowiązani są dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii swojego miejsca zamieszkania o możliwości pełnienia tej funkcji.

 

Do obrzędów sakramentu należy przygotować symboliczną białą szatę oraz świecę.

 

Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany uczniom klasy III gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

 

Świadek bierzmowania według prawa kościelnego powinien spełniać następujące warunki:
– ukończony 16 rok życia;
– jest ochrzczony, przyjął sakrament eucharystii i bierzmowania);
– prowadzi życie zgodne z wiarą;
– może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

 

Kandydaci do Bierzmowania (klasy I – III Gimnazjum) są zobowiązani do:
– uczestnictwa we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święto;
– regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty (na każdy I piątek miesiąca);
– opanowania obowiązującego materiału z Katechizmu Katolickiego;
– udziału we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie;
– uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych oraz w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych;
– zachowania prawdziwie chrześcijańskiego.

 

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej wymagany jest do przyjęcia sakramentów: małżeństwa i kapłaństwa oraz do piastowania różnych godności w Kościele Katolickim.

Eucharystia

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii udzielana jest dzieciom klasy III szkoły podstawowej.

 

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się przez udział w katechezie szkolonej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców na początku roku szkolnego we wrześniu.

 

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30,  w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

 

Przypominamy też, że wszyscy wierni mają możliwość przyjęcie Ciała Chrystusa podczas każdej Mszy św. przy spełnieniu następujących warunków:

– brak na sumieniu grzechów ciężkich;
– posiadanie dobrej intencji (tj. nie dla zwyczaju, z próżności czy względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego).

Pokuta

Do spowiedzi należy odpowiednio się przygotować, poprzez czas i spokój na przeprowadzenie szczerego rachunku sumienia.

 

Sakrament pokuty w naszej parafii sprawowany jest: w tygodniu oraz w niedziele podczas każdej Mszy św. Przed świętami oraz w czasie rekolekcji jest więcej okazji do spowiedzi, o czym informujemy w bieżących ogłoszeniach duszpasterskich.

 

Chorych i starszych parafian spowiadamy podczas odwiedzin w ich domach.

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest wiernym w przypadkach poważnej lub grożącej śmiercią choroby, osobom w podeszłym wieku, osobom przewlekle chorym, pacjentom przed operacją medyczną, a także nieprzytomnym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyliby sobie przyjęcia tego sakramentu.

 

Na przybycie kapłana do chorego, należy odpowiednio się przygotować – stworzyć atmosferę skupienia, przykryć stół czystym, białym obrusem, postawić na nim krzyż i zapalone świece oraz naczynie z wodą święconą i kropidło.

 

Odwiedziny chorych i starszych odbywają się zazwyczaj  podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

 

W nagłych wypadkach sakrament namaszczenia chorych udzielany jest o każdej porze, po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym lub telefonicznym.

Małżeństwo

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Sam termin ślubu można ustalić odpowiednio wcześniej.

 

Do spisaniu protokołu przedmałżeńskiego wymagane są następujące dokumenty:
– aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (z datą do sześciu miesięcy wstecz);
– świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
– dowody osobiste narzeczonych;
– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych (można dostarczyć później);
– formularze z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego);
– dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
– w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka.

 

Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego wygłasza się zapowiedzi przedślubne.

 

Przed samym ślubem świadkowie zgłaszają się w zakrystii wraz z dowodem tożsamości, aby podpisać odpowiednie dokumenty.